x
x

Dzimtsarakstu nodaļa

Naukšēnu novada dzimtsarakstu nodaļa


Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mudīte Graudiņa
tālrunis 64268489, e-pasts mudite.graudina@naukseni.lv

Ķoņu pagasta pārvaldē - „Zirgu pasta stacija”, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads

Pirmdienās 8.00 – 16.00

Otrdienās 8.00 -16.00

Trešdienās 8.00 – 16.00

Ceturtdienās 8.00 – 16.00

Piektdienās 8.00 – 14.00

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Guna Reliņa

tālrunis 64268288, e-pasts
guna.relina@naukseni.lv

Naukšēnu novada pašvaldībā - „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads

Pirmdienās 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00

Otrdienās 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00

Trešdienās 8.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00

Ceturtdienās 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00

Piektdienās 8.00 – 13.00 un 14.00 – 16.00Normatīvie akti, kas reglamentā dzimtsarakstu nodaļas darbību:Naukšēnu novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi:


Laulības reģistrācija

Dzimšanas faktu reģistrācija

Paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes faktu konstatēšanas reģistrācija un anulēšana

Miršanas faktu reģistrācija

Civilstāvokļa reģistru glabāšana, ierakstu aktualizēšana - papildināšana, labošana, anulēšana, atjaunošana

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu - apliecību, kopiju, izziņu izsniegšana

Vārda, uzvārda ieraksta maiņa 

Tautības ierakstu maiņaDzimšanas fakta reģistrācija

Dzimšanas faktu var reģistrēt jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā.

Par bērna piedzimšanu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. 


Ja abi vecāki ir savstarpējā laulībā, tad nodaļā ierodas abi vai viens no vecākiem, līdzi ņemot:

 • personu apliecinošus dokumentus;
 • laulības apliecību;
 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību.


Ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, līdzi ņemot:

 • personas apliecinošus dokumentus;
 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību.

 • Ziņas par bērna vecākiem:

  Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina par bērna dzimšanas faktu.

  Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

  laulības apliecību,

  paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu,

  bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

  laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.


 • Miršanas fakta reģistrācija

Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā.

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.


Persona, kura paziņo par miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļā uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

- ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni

- mirušās personas personu apliecinošs(-ši) dokuments(i).Laulības reģistrācija

Personas laulību var reģistrēt jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • laulības šķiršanas apliecību;
 • spēkā stājušos tiesas spriedumu ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Laulību reģistrē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir  EUR 14.- .


Atkārtotu apliecību izsniegšana:

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 1. Pēc personas iesnieguma Dzimtsarakstu nodaļa mēneša laikā izsniedz vai nosūta atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību pamatojoties uz laulības, dzimšanas, miršanas reģistriem.
 2. Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai.
 3. Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem.
 4. Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem var saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.
 5. Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts.
 6. Ja laulība ir šķirta izsniedz izziņu vai izrakstu no reģistra.
 7. Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem.
 8. Citām personām ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu (nevis apliecību)par dzimšanas, laulības, miršanas fakta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.


Atkārtotu dzimšanas, miršanas un laulības apliecību vai izziņu var pieteikt arī izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv .

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – EUR 7.- .

Civilstāvokļa reģistrācijas fakta apliecinošas izziņas sagatavošana – EUR 1.40.


Vārda/ uzvārda maiņa

Vārdu vai (un) uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas minēti likumā “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”.

Vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Ja viens vai abi nepilngadīgas personas vecāki ir izdarījuši smagu noziegumu vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu.

Persona Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda pasi un iesniedz:

 • personīgi iesniegumu (speciāla veidlapa), kurā norāda vārda, uzvārda ieraksta maiņas iemeslu,
 • fotogrāfiju (4,5×3,5 cm).

 1.  Nepilngadīga persona no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.
 2.  Nodaļa no citām Dzimtsarakstu nodaļām pieprasa iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus.
 3.  Nodaļa no Soda reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību.
 4.  Vārda, uzvārda ieraksta maiņas sakārtoto lietu Dzimtsarakstu nodaļa nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
 5.  Dzimtsarakstu departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu,
 6. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Vārda un/vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir viens mēnesis.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda ieraksta maiņu ir EUR 71,14.

Tautības ieraksta maiņa

Tautības ierakstu mainīt persona ir tiesīga vienu reizi pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.


Persona Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda pasi un iesniedz personīgi iesniegumu (speciāla veidlapa), kurā norāda vārda, uzvārda ieraksta maiņas iemeslu

 • tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksti no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību;
 • nepilngadīgas personas vecāku/ bāriņtiesas rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai, 
 • izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.

  Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir  EUR 71,14.


Sadaļa atjaunota: Ceturtdiena, 2019. gada 31. oktobris
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv