x
x

Dzīvesvietas deklarēšana

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana


Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. 

Dzīvesvietu var deklarēt: 
1. pašvaldībā, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta
2. elektroniski  portālā www.latvija.lv

Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma saņemšana un dokumentu iesniegšana:

Naukšēnu novada pašvaldībā: „Pagasta nams”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, tālr.64268288 – pašvaldības sekretāre Guna Reliņa

Ķoņu pagasta pārvaldē: „Zirgu pasta stacija”, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, tālr.64268489 – lietvede Mudīte Graudiņa

Maksa par pakalpojumu: valsts nodeva EUR 4.27

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā /uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošo dokumentu/ :
  • politiski represētās personas,
  • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,
  • invalīdi,
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
  • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu,
  • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
  • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186.panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.  
Sadaļa atjaunota: Piektdiena, 2019. gada 24. maijs
Šodien: 02.07.2022.
V/d: Lauma, Ilvars, Halina
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv